ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I.

Základní ustanovení 

Správcem osobních údajů, ve smyslu ustanovení článku 4. bod 7. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR” a/nebo „Nařízení“), je společnost Brite Media s.r.o., IČO: 14425980, se sídlem Chudunecká 1059/30, 102 00 Praha  – Vršovice email: kontakt@britemedia.cz  (dále jen „správce“). Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů 

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy s Vámi uzavřené. 

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů 

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je: plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování tzv. konvenčního přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, předcházení podvodům a/nebo ochrana před zneužitím námi poskytovaných služeb,

plnění zákonných povinností správce (např. poskytování povinných údajů orgánům veřejné správy, povinná archivace účetních dokladů atd.),

Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. Účelem zpracování osobních údajů je: vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, příjmení a adresa, kontakt telefonní a e-mailový, dle zvoleného způsobu platby případně také číslo bankovního účtu), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, resp. nelze poskytovat služby,

zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Ze strany správce nedochází k automatickému rozhodování ani k automatickému individuálnímu rozhodování na základě profilování, ve smyslu čl. 22 GDPR, které by mělo pro Vás jakékoli právní účinky nebo se Vás obdobně významným způsobem dotýkalo. 

IV.
Doba uchovávání údajů 

Správce uchovává osobní údaje: po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, nejdéle však po dobu 10 let od okamžiku ukončení smluvního vztahu, po dobu, dokud není odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje bez dalšího vymaže. 

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) 

Příjemci osobních údajů jsou: osoby podílející se na poskytování služeb či realizaci plateb na základě smlouvy, osoby zajišťující služby provozování internetových stránek správce, případně další obdobné či související služby (poskytovatelé IT služeb), osoby zajišťující pro správce marketingové služby, další smluvní partneři správce, kteří pro Vás v součinnosti se správcem zajišťují poskytované služby, resp. služby spojené s příslušnou smlouvou uzavřenou mezi Vámi jako subjektem údajů a správcem. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU), mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou obvykle poskytovatelé mailingových či cloudových služeb. 

VI.
Vaše práva 

Za podmínek stanovených v GDPR máte právo:

na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, kdykoli odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na e-mailovou adresu správce: kontakt@britemedia.cz

Příjem našich marketingových nebo obchodních sdělení můžete odmítnout také pomocí k tomu určenému odkazu uvedeném v emailu s takovým sdělením.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. 

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů 

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 

VIII.
Závěrečná ustanovení 

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a se zásadami (podmínkami) ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Pro další informace ohledně zpracování Vašich osobních údajů nebo pro uplatnění Vašich práv, prosím, kontaktujte správce buď písemně v listinné podobě na adresu sídla správce, nebo na emailovou adresu: 

kontakt@britemedia.cz

Brite Media s.r.o.